ایمونولوژی امروز Today Immunology http://immunology.mihanblog.com 2018-04-25T00:15:56+01:00 text/html 2013-10-10T07:00:36+01:00 immunology.mihanblog.com محمدرضا فاریابی دوازدهمین گنکره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران http://immunology.mihanblog.com/post/74 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" lang="AR-SA">دوازدهمین گنکره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران نهم تا دوازدهم اردیبهشت ماه، همزمان با روز جهانی ایمونولوژی (9 اردیبهشت مصادف با 29 آوریل)، در مجتمع فرهنگی آموزشی وزارت نفت در محمود آباد مازندران برگزار خواهد شد. دبیر این کنگره جناب آقای دکتر حاجتی هستند و وبسایت کنگره به آدرس</span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" lang="AR-SA"><a href="http://www.icia.ir/"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="EN-US">www.icia.ir</span></a><span style="text-align: start;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span class="apple-converted-space"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></span></span><span style="text-align: start;"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></span><span style="text-align: start;"></span><span style="text-align: start;"></span><span style="text-align: start;">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" lang="AR-SA"> </span></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" lang="AR-SA"><span style="text-align: start;">راه اندازی شده است.</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" lang="AR-SA">بنا به اطلاعات درج شده دروبسایت کنگره روزشمار کنگره به این شرح است:</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" lang="AR-SA">تاریخ برگزاری کنگره:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نهم تا دوازدهم اردیبهشت 1393</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" lang="AR-SA">انتشار اولین فراخوان:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اول خرداد 1392<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" lang="AR-SA">اولین نشست کمیته علمی:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; شهریور 1392<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" lang="AR-SA">شروع پذیرش خلاصه مقالات:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اول مرداد 1392<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" lang="AR-SA">انتشار دومین فراخوان:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; پانزدهم شهریور 1392<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" lang="AR-SA">آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سی ام آذر 1392<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" lang="AR-SA">دومین نشست کمیته علمی:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; بهمن 1392<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="line-height: 150%; font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';" lang="AR-SA">به امید دیدار دوستان و اساتید عزیز در این کنگره</span><span style="line-height: 24px;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman, serif" size="3">.</font></span></p>